ارزیابی انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پدیدآورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرایندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهینامه انطباق محصول انجام می‌گردد.

ارزیابی انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پدیدآورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرایندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهینامه انطباق محصول انجام می‌گردد. مراحل ارزیابی و صدور گواهینامه عبارتند از:

  • ارزیابی مستندات فنی محصول
  • ارزیابی مقدماتی فرآیندهای تولید/ کنترل کیفیت سازمان
  • بازرسی و آزمایش محصول
  • تعیین اقدامات اصلاحی (در صورت نیاز)
  • ارزیابی نهائی فرآیندهای تولید / کنترل کیفیت سازمان و صدور گواهینامه

انطباق محصول و یا تایید نوعی محصول (Type Approval) نیز در دیسیپلین‌های مشخص بر اساس نمونه محصول ارائه شده از سوی پدیدآورنده محصول، قابل انجام می‌با‌شد.