• خدمات ممیزی سیستم های مدیریت

شامل ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه انواع سیستم های مدیریت از جمله موارد زیر (ولی نه محدود به آنها) می باشد:

 • سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001
 • سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل بر مبنای استاندارد OHSAS 18001
 • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO / IEC27001
 • سیستم مدیریت امنیت زنجیره تأمین بر مبنای استاندارد ISO 28000
 • سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000
 • مسئولیت اجتماعی بر مبنای استاندارد ISO 26000
 • سیستم مدیریت کیفیت- تجهیزات پزشکی بر مبنای استاندارد ISO 13485
 • سیستم مدیریت کیفیت  ،  صنایع خودروسازی بر مبنای استاندارد  ISO / TS 29000
 • سیستم مدیریت کیفیت ، صنایع نفت و گاز بر مبنای استاندارد ISO 50001
 • سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد (Good for tourist – gGFT)
 • سیستم مدیریت مناسب برای توریست بر مبنای مرجع SFBB

همچنین نهاد آکسفورد سرت یونیورسال ، دفتر ایران خدمات صدور تأییدیه رعایت استانداردهای راهنما از جمله موارد زیر را ارائه میدهد:

 • راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002
 • راهنمای رضایتمندی مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004
 • راهنمای کدهای رفتاری سازمان ها – راهنمایرضایتمندی مشتریانبر مبنای استاندارد ISO 10001
 • راهنمای مدیریت کیفیت پروژه ها بر مبنای استاندارد ISO 10006
 • راهنمای آموزش بر مبنای استاندارد ISO 10015
 • راهنمای سیستم مدیریت کیفیت– سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت بر مبنای استاندارد IWA 1
 • راهنمای سیستم مدیریت کیفیت – سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی بر مبنای استاندارد IWA 2
 • سیستم مدیریت ساماندهی محیط کار بر مبنای ۵S
 • راهنمای برنامه های پیش نیاز در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد ISO/TS 22002

خدمات صدور گواهینامه انطباق محصول

خدمات ممیزی طرف دوم / ممیزی محصول / ممیزی فرایند

 • تصمیم مدیریت ارشد سازمان مبنی بر پیاده سازی سیستم
 • تصمیم مدیریت ارشد سازمان مبنی بر پیاده سازی سیستم
 • پیاده سازی و مستندسازی سیستم
 • اجرا و ممیزی داخلی سیستم و رفع نواقص احتمالی
 • تکمیل فرم درخواست اطلاعات کارفرما و ارسال آن به دفتر ما
 • عقد قرارداد
 • ارزیابی اولیه
 • ممیزی ثبت و صدور گواهینامه
 • رفع عدم انطباق های احتمالی
 • ثبت و صدور گواهینامه

کلیه گواهینامه های صادر شده در سایت www.oxfordcert.co.uk  ثبت می گردند.