ممیزی اول شخص یا ممیزی داخلی:

این ممیزی که همه آن را به نام ممیزی داخلی می شناسند یک ارزیابی و ممیزی درون سازمانی است، یعنی خودمان درون سازمان تیمی را تشکیل می دهیم و این تیم به ارزیابی واحد مطابق الزامات استاندارد می پردازد و ایرادها و عدم انطباق های سازمان را شناسایی می کنند. نکته مهم در ممیزی داخلی این است که هیچ واحدی نمیتواند واحد خودش را ممیزی کند.

هدف ممیزی داخلی یافتن عدم انطباق های سازمان و شناسایی نقاط ضعف است تا سازمان برای بتواند الزامات استاندارد را با اشکال و ایراد کمتری اجرا نماید.