ISO50001:2011 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 ISO50001:2011 چیست؟ این استاندارد سازمانها و شرکتها را با یک ساختار یکسان در جهت استقرار سیسـتم و فرآینــدهای مورد نیاز برای بهبــود اثربخشی انرژی و همچنین آنها را به توسعه و پیاده سازی خط مشی و اهداف پیرامون نیازمندی ها و الزامات قانونی در مورد جنبه …

ISO10015:1999 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999 ISO10015:1999چیست؟ سیستمی مبتنی بر شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی و طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، تدارک برای آموزش، ارزشیابی آموزش، کنترل و بهبود فرایند و اثربخشی بیشتر است . دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999 – ایجاد یک چهارچوب هماهنگ و یکپارچه جهت نیازسنجیهای …

ISO27001:2005 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS) ISO27001:2005) ISO27001:2005 چیست؟ این استاندارد تضمین کننده محافظت موثر از دارائی ها و اعمال کنترل های متناسب با ریسک های سازمان و همچنین ایجاد سطح حفاظتی مطلوب و متناسب با نیاز سازمان می باشد . دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS) ISO27001:2005) – …

HACCP چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم ایمنی غذایی HACCP HACCP چیست؟ مدلی جهت حصول اطمینان از ایمنی غذایی درطول زنجیره غذایی از مواد اولیه تا مرحله تولید مدون شده است دستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCP – استقرار ، اجرا ، نگهداری و به روزآوری تولید محصول ایمن – انطباق با الزامات قانونی و …

HSE-MS چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS HSE-MS چیست؟ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها …

ISO14001:2004چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 ISO14001:2004چیست؟ سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا با شناسایی جنبه های زیست محیطی آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که خود مقرر می دارد، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. دستاوردها و مزایای …

ISO10004:2012 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004:2012 ISO10004:2012 چیست؟ سیستمی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای و نظارت بر فرآیندهای اثر بخش و کارا در مورد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد است . دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004:2012 …

OHSAS 18001:2007 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 چیست؟ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد . دستاوردها …

OHSAS 18001:2007 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 چیست؟ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد . دستاوردها …

ISO TS29001:2010 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO TS29001:2010 ISO TS29001:2010 چیست؟ سیستمی را برای طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و ارائه خدمات برای صنایع گاز ، پتروشیمی و نفت مشخص کرده و چرخه زنجیره تامین را از شکل گیری محصول یه خدمت تا رفع …