ISO10015:1999 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999

ISO10015:1999چیست؟
سیستمی مبتنی بر شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی و طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، تدارک برای آموزش، ارزشیابی آموزش، کنترل و بهبود فرایند و اثربخشی بیشتر است .
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999
– ایجاد یک چهارچوب هماهنگ و یکپارچه جهت نیازسنجیهای آم.زشی .
– برنامه ریزی و زمانبندی دوره های آموزشی
– کنترل هزینه ها آموزشی با توجه به هدفمند کردن نیازسنجیها و برنامه ریزیهای آموزشی.
– مدیریت ، کنترل و گزارشات پیشرفت اهداف و برنامه های آموزشی
– استفاده بهینه از کلیه منابع سازمان در جهت نیازسنجی و برنامه ریزی های آموزشی .
– ارزیابی مدرسان آ فراگیران و تامین کنندگان ارائه دهنده خدمات آموزشی .
– افزایش میزان اثربخشی دوره های آموزشی
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
– شایستگی: به کارگیری دانش ، مهارتها و رفتارها در عملکرد
– آموزش: فرایند ارائه و تکوین دانش ، مهارتها و رفتارها جهت تامین الزامات
شرح خدمات ISO10015:1999
– تعیین و تدوین خط مشی استاندارد آموزشی .
– تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مشاغل
– تهیه و تدوین نیازهای آموزشی در جهت اهداف و استراتژی‌ها
– تعریف و تبیین معیارهای ارزیابی نتایج برنامه ریزی آموزش و جمع بندی نتایج برنامه ها
– تدوین برنامه های آموزشی (برنامه ریزی آموزشی)
– تهیه دستورالعمل جذب و ارزیابی مدرسان و ارایه دهندگان خدمات آموزشی
– تعیین الگوی طراحی دوره‌ها ، اهداف یادگیری و آموزشی
– تدوین ارزشیابی دوره‌های آموزشی به لحاظ عملکرد مدرس، فرایند آموزش و امکانات آموزشی
– تدوین و تهیه روشهای اثربخشی و اندازه‌گیری میزان اثربخشی دوره‌ها
– تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری
– برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی سیستم آموزشی
– مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
– ایجاد نظارت ، بهسازی و بهبود مستمر آموزشی

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *