OHSAS 18001:2007 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 چیست؟
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
– شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان
– ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
– کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات
– اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
– تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی
– ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری
– افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک )
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
-رویداد: رخدادهای مرتبط به شغل که منجر به جراحت یا امکان حادث شدن آنها وجود دارد.
-ریسک یا مخاطره: ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد خطرناک یا قرار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدومیت
– ایمنی: رهایی و خلاصی از ریسک غیر قابل قبول یک آسیب.
-ارزیابی ریسک: فرآیند کلی برآورد ابعاد و گستردگی ریسک ناشی از خطر با در نظر گرفتن کفایت تمامی کنترل های موجود
شرح خدمات OHSAS 18001:2007
– تعیین و تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان .
– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– – ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات ایمنی و بهداشت شغلی
– نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی
– تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث
– شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها
– تعیین،شناسایی و کنترل ریسک و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
– – ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان
– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
– برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
– مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
– بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *